Bratislavská 67
Lavutara: Auf den Wegen der Roma-Musiker und ihrer Lieder

Lavutara: Auf den Wegen der Roma-Musiker und ihrer Lieder

17: 00 kommentierte Besichtigung der Ausstellung

Die Ausstellung bietet einen authentischen Blick auf die Musikkultur der Roma aus der Perspektive ihrer Akteure (Musiker, Organisatoren des Musiklebens, Hersteller und Reparateure von Musikinstrumenten und anderer Zeitzeugen) und zugleich die Möglichkeit, den breiteren Gesellschaftskontext kennen zu lernen. Eines der Ausstellungskapitel präsentiert Zusammenhänge des Wendejahres 1989, das einen wichtigen Impuls zur selbstorganisatorischen Aktivität der tschechoslowakischen Roma gab. Ein wichtiger Schritt in dieser Hinsicht war das erste Weltfestival der Roma – ROMFEST 1990 –, veranstaltet im Brünner Areal Mariánské údolí von der Agentur ROMART, einer zweckgebundenen Einrichtung der Partei Romská občanská iniciativa (ROI), die in den Jahren nach 1989 eine wichtige Rolle bei der Artikulation der aktiven Beteiligung der Roma an der politischen Staatsverwaltung spielte. Das einmalige Festival mit einer internationalen Dramaturgie, an welchem hunderte Mitwirkende auftraten, fand unter Anwesenheit der politischen Repräsentanten samt dem damaligen Staatspräsidenten Václav Havel statt.

18:00 Musikprogramm

Traditionelle Musik der Roma in Darbietung von Lukáš Čonka und Roman Horváth sowie der Zimbalkapellen von Milan Horváth und Viliam Oračko. Eine Veranstaltung im Rahmen des Musiksommers im Museum der Roma-Kultur, einer Serie von Konzerten interessanter Ensembles und Persönlichkeiten der Brünner Roma-Musikszene.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Museum der Roma-Kultur statt.

Lavutara: Following Roma musicians and their songs

Lavutara: Following Roma musicians and their songs

17:00 guided tour of the exhibition

The exhibition offers and authentic look at music from the perspective of its performers (musicians, event organisers, musical instrument producers and repairmen, and other witnesses) and also gives an opportunity to learn about the broader political context. One of the topical chapters presents the consecutive circumstances of the turning point in 1989 which has become a strong impulse for the organisation activities among the Czechoslovak Roma. A significant event in this respect, the 1st global Roma fesitival ROMFEST, was organised in Brno in 1990. Hundreds of performers took to the stage in the presence of the current political representatives, including the then Czechoslovak president Václav Havel.

18:00 music programme

Traditional Roma music performed by Lukáš Čonka and Romana Horvátha and the Milan Horváth and Viliam Oračko dulcimer bands. The event takes place as part of the Musical Summer at the Museum of Romany Culture – a series of concerts by significant groups and artists of the Brno Roma music world.

This programme takes place in cooperation with the Museum of Romani Culture.

Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní

Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní

Výstava nabízí autentický pohled na hudební kulturu Romů z perspektivy samotných aktérů (hudebníků, organizátorů hudebního života, výrobců a opravářů hudebních nástrojů a dalších pamětníků) a zároveň dává možnost seznámit se i se širším společenským kontextem. Jedna z tematických kapitol výstavy prezentuje návazné souvislosti přelomového roku 1989, který se stal výrazným impulzem k sebeorganizační aktivitě československých Romů. Významným počinem se v tomto ohledu stal 1. světový romský festival ROMFEST 1990 uspořádaný v Mariánském údolí v Brně-Líšni agenturou ROMART – hospodářským účelovým zařízením Romské občanské iniciativy (ROI), která v porevolučních letech sehrála významnou roli při artikulaci požadavku aktivní účasti Romů na politické správě státu. Unikátní festival s mezinárodní dramaturgií, na kterém vystoupilo na stovky účinkujících, proběhl za přítomnosti politické reprezentace – včetně tehdejšího prezidenta ČSFR Václava Havla.

17:00 komentovaná prohlídka výstavy

18:00 hudební program

Tradiční romská hudba v podání Lukáše Čonky a Romana Horvátha a cimbálových muzik Milana Horvátha a Viliama Oračka. Událost probíhá v rámci Hudebního léta v Muzeu romské kultury – série koncertů výrazných skupin a osobností brněnské romské hudební scény.

Pořad se koná ve spolupráci s Muzeem romské kultury.