Jana Uhra 12
Dorthin bewegt sich die Welt, wohin die Kraft sich richtet!

Dorthin bewegt sich die Welt, wohin die Kraft sich richtet!

Der tschechische Mythos vom Baťa-System aus der Sicht zweier Prager deutschschreibender Autoren Walter Seidl und Ludwig Winder.

Um die Mythen Baťa und Erste Republik drehen sich auch viele Diskussionen der aktuellen politischen Szene. Zwei deutsche Autoren aus den böhmischen Ländern regen zu Überlegungen an, ob dreißig Jahre nach der „samtenen Revolution“ wir wirklich das haben, was wir damals wollten. Auch Seidls Darstellung von Zlín in dem Roman Der Berg der Liebenden (1936) ist bei Weitem nicht so positiv, wie man auf den ersten Blick meinen darf. In Winders Romanen Dr. Muff und Die nachgeholten Freuden wird das Baťa-System noch kritischer dargestellt.

Referent: Zdeněk Mareček – Germanist, Philosophische Fakultät der Masaryk-Universität

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturverein Region Brünn statt.

There the world moves where the power is aimed!

There the world moves where the power is aimed!

The Czech myth about the Bata system from the perspective of two Prague-based German-writing authors Walter Seidl and Ludwig Winder.

Many discussions of the current political scene also concern the Bata myth and the myth of the ‘First Republic’. Two German authors from the Czech environment cause to consider whether we really have what we wanted, thirty years after the Velvet Revolution. Seidl’s view of Zlín in Der Berg der Liebenden (1936) is not nearly as positive as it may seem at first sight. In Winder’s novels, Dr. Muff and Die nachgeholten Freuden Bata’s system is then portrayed even more critically.

Lecturer: Zdeněk Mareček – Germanist, FF MU

The programme is held in cooperation with the German Cultural Association of the Brno Region.

Tam se svět hne, kam síla se napře!

Tam se svět hne, kam síla se napře!

Český mýtus o Baťově systému z pohledu dvou pražských německy píšících autorů Waltera Seidla a Ludwiga Windera.
Kolem mýtu Baťa a mýtu první republiky se točí i mnohé diskuse aktuální politické scény. Dva němečtí autoři z českých zemí nutí k zamyšlení, zda třicet let po sametové revoluci skutečně máme, co jsme chtěli. Ani Seidlův pohled na Zlín v románu Der Berg der Liebenden (1936) není zdaleka tak pozitivní, jak se na první pohled může zdát. Ve Winderových románech Dr. Muff a Die nachgeholten Freuden je pak Baťův systém vylíčen ještě o poznání kritičtěji.

Přednášející: Zdeněk Mareček – germanista, FF MU

Pořad se koná ve spolupráci s Německým kulturním spolkem regionu Brno.