Moravské náměstí 3
Film:  Iluze (Illusion)

Film:  Iluze (Illusion)

In einer originellen Auffassung des Films als Computerspiel präsentiert die Filmemacherin ihre persönliche Reportage aus Budapest, wo sie ein Jahr beim Studienaufenthalt verbrachte. Der Zuschauer wird zum passiven Spielteilnehmer gemacht, er passiert mehrere Levels, die ihn zu alltäglichen Momenten und wunden Stellen der heutigen ungarischen Gesellschaft führen: Er sieht die Hauptstadt mit den Augen eines Touristen, meistens ist er jedoch gezwungen, aus dem Blickwinkel der ungarischen Bevölkerung die Freiheit der Kunst, das Recht auf Ausbildung, die Problematik der medizinischen Fürsorge und in einem umfassenden Maßstab die diskutable politische Situation zu betrachten, wobei der Name des ungarischen Premierministers Viktor Orbán immer wieder erwähnt wird.

Regie: Kateřina Turečková (2018, 60 Minuten, tschechische und englische Untertitel)

Nach der Filmvorführung findet eine Diskussion mit der Filmemacherin Kateřina Turečková statt.

Film: Iluze (Illusion)

Film: Iluze (Illusion)

In an original concept of a film as a computer game, the author presents a personal report from Budapest, where she spent one year studying. The spectator is assigned a role of a participant in the game and goes through several levels, which put him in everyday moments touching the sensitive points of contemporary Hungarian society: he views the capital through the eyes of a tourist, but mostly he is forced to reflect, from a subjective point of view of Hungarian citizens, on the freedom of art, the right to education, the issue of medical care and, on a comprehensive scale, a debatable political situation where the name of Hungarian Prime Minister Viktor Orbán is repeatedly mentioned.

Director: Kateřina Turečková (2018, 60 minutes, Czech and English subtitles)

The screening will be followed by a debate with the author Kateřina Turečková.

Film: Iluze

Film: Iluze

V originálním pojetí filmu jako počítačové hry předkládá autorka osobní reportáž z Budapešti, kde strávila rok na studijním pobytu. Divák pasovaný do role účastníka hry prochází několika levely, které ho uvádějí do všednodenních momentů dotýkajících se citlivých bodů současné maďarské společnosti: nahlíží hlavní město očima turisty, ale většinou je nucen se ze subjektivního pohledu maďarských občanů zamýšlet nad svobodou umění, právem na vzdělání, problematikou lékařské péče a v komplexním měřítku diskutabilní politickou situací, v níž je opakovaně skloňováno jméno maďarského premiéra Viktora Orbána.

Režie: Kateřina Turečková (2018, 60 minut, česky, anglické titulky)
Po projekci filmu následuje beseda s jeho autorkou Kateřinou Turečkovou.