Pohořelice
Versöhnungsmarsch

Versöhnungsmarsch

Bereits zum dreizehnten Mal gehen wir auf den Spuren von über zwanzigtausend Brünnern, die in der letzten Mainacht 1945 in Richtung österreichische Grenze getrieben wurden. Es waren vor allem Frauen, Kinder und Alte, während die arbeitsfähigen Männer in der Stadt Zwangsarbeit leisten mussten. Mindestens 1700 von ihnen erlagen unterwegs und in der darauffolgenden Zeit den Qualen des Marsches.

Seit 2015 gehen wir symbolisch in der Gegenrichtung des historischen Marsches, also von dem Massengrab in Pohořelice (Pohrlitz) zurück nach Brünn. Vor vier Jahren verabschiedeten Brünner Stadtverordnete anlässlich des Versöhnungsmarsches eine Deklaration zur Versöhnung und einer gemeinsamen Zukunft, die zu einem historischen Meilenstein im Prozess der Auseinandersetzung der tschechischen Gesellschaft mit diesem Kapitel ihrer Geschichte wurde.

Auch der diesjährige Marsch wird ein einmaliges Erlebnis und Anlass für unwiederholbare Begegnungen sein. An der Veranstaltung nehmen viele Zeitzeugen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus Tschechien, Österreich und Deutschland teil, samt Mitgliedern einer offiziellen Delegation aus Stuttgart, mit denen wir zugleich das dreißigjährige Jubiläum der Partnerschaft der beiden Städte feiern, die unmittelbar vor der Wende angebahnt wurde.

Dem Marsch kann man sich beliebig anschließen oder mit dem kostenlosen Busverkehr entlang der Trasse nach Brünn zurückkehren. Weitere Informationen samt dem Fahrplan finden Sie auf der Festival-Webseite oder im Facebook.

Zum Abschluss des Versöhnungsmarsches spielt das Shadow Quartet. Vereine und Initiativen, die auf dem Feld der tschechisch-deutsch-österreichischen Beziehungen aktiv sind (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, Tandem, Österreich Institut und andere) bieten ein Begleitprogramm und Informationsstände an und auch gutes Essen und Trinken darf nicht fehlen. Nur an diesem Tag wird im Abteigarten die Comic-Serie Opraski sbrněnski historje ausgestellt, die 2017 von Jaz für das Festival Meeting Brno geschaffen wurde.

Treffpunkt um 9:00 Uhr am Versöhnungskreuz, Pohořelice.

Ablauf der Veranstaltung:

8:30 Abfahrt der ersten Busse von der Haltestelle neben der Altbrünner Brauerei

09:00 Brno, Mendelovo náměstí
Abfahrt weiterer Busse nach Pohořelice

09:30 Pohořelice
Eröffnungsrede und Gedenken an die Opfer, sich auf den Weg machen

12:00 Ledce (10 km)

14:00-14:30 Rajhrad (17 km)
Auskunft und Mittagessen an der Kreuzung Masarykova-Štefánikova im Ortskern

16:30 Modřice (24 km)
Auskunft und Verpflegung am Náměstí Svobody

17:00 Brünn, Gymnasium Vídeňská (30 km)
Auskunft und Verpflegung, Musikauftritt (der Umzug kommt um etwa 17:45 an)

18:30 Garten der Augustinerabtei am Mendelovo náměstí (32 km)
Reden der Oberbürgermeister Vaňková und Kuhn, Grußwort der Botschafter beider Nachbarländer

19:00
Gedenkakt, Anzünden von Kerzen vor dem Denkmal für die Vertrieben aus Brünn

19:00-19:30
Konzert von Shadow Quartet

Im Laufe der Veranstaltung pendeln Sonderbusse entlang der Route, sodass man sich dem Versöhnungsmarsch an einem beliebigen Ort anschließen oder ihn verlassen kann.

Fahrplan für Busse

 

Reconciliation March

Reconciliation March

For the thirteenth time, we will follow the footsteps of more than twenty thousand Brno people who were driven towards the Austrian border during the last May night of 1945. While working men had to stay in the city for forced labour, women, children, and old men were ordered to  march. At least 1 700 of them perished along the way and in the following days and weeks.

Since 2015 we have been symbolically walking in the opposite direction of the historical march, ie. from the mass grave in Pohořelice back to Brno. Four years ago, in connection with the Pilgrimage, Brno representatives adopted the Declaration of Reconciliation and a Common Future, which became a historic milestone in the process of the Czech society dealing with this chapter of our history. This year’s march will be a unique experience and opportunity for unique meetings. The event will be attended by many dozens of witnesses and public figures from all three countries, including important guests from Stuttgart, with whom we will also celebrate the thirty-year anniversary of the partnership between the two cities that began just before the Velvet Revolution.

You can join the march at any point or return to Brno with a free bus service along the route. More information including the timetable can be found on the festival website or on Facebook.

The conclusion of the Pilgrimage at the Augustinian Abbey will include a performance by the Shadow Quartet, exhibition stands and accompanying programme will be offered by associations and initiatives active in Czech-German-Austrian relations (the Czech-German Future Fund, Tandem, Österreich Institut and others), good food and drink will also be available. Only on this day, the abbey garden will also feature an exhibition of the “Opraski sbrněnski historje” (Pictures from Brno History) comic series, created by Jaz for the Meeting Brno festival in 2017.

Course of the event:
8:30 am / Brno, Mendelovo náměstí
Departure of the first busses from the stop next to the Starobrno brewery
9 am
Departure of futher buses to Pohořelice
9:30 am / Pohořelice
Opening speech and prayer for the victims, setting off
12:00 am / Ledce (10 km)
2-2:30 pm / Rajhrad (17 km)
Information and lunch at the crossroad Masarykova-Štefánikova in the town center
4:30 pm / Modřice (24 km)
Information and food at Náměstí Svobody
5 pm / Brno, Gymnasium Vídeňská (30 km)
Information and food, music performance (the procession arrives at about 17:45)
6:30 pm / Garden of the Augustinian Abbey at Mendelovo náměstí (32 km)
Speeches of Mayors Vaňková and Kuhn, greetings from the ambassadors of both
neighboring countries
7 pm
Commemoration, lighting of candles at the memorial stone to those expelled from Brno
8-10 pm
Concert of Shadow Quartet
During the event, special buses commute along the route, allowing to join or leave the March at several stations. Please consult a timetable. 

Pouť smíření

Pouť smíření

Již po třinácté se vydáme po stopách více než dvaceti tisíc Brňanů, kteří byli během poslední květnové noci roku 1945 hnáni směrem k rakouským hranicím. Zatímco práceschopní muži museli zůstat ve městě na nucené práce, do průvodu byly nahnány ženy, děti a starci. Na cestě a v následujících dnech a týdnech útrapám podlehlo nejméně 1700 z nich.
Od roku 2015 jdeme symbolicky proti směru historického pochodu, tedy od hromadného hrobu v Pohořelicích zpět do Brna. Před čtyřmi lety brněnští zastupitelé v souvislosti s Poutí přijali Deklaraci smíření a společné budoucnosti, která se stala historickým milníkem v procesu vypořádání se české společnosti s touto kapitolou našich dějin.

Také letošní Pouť bude jedinečným zážitkem a příležitostí pro neopakovatelná setkání. Akce se zúčastní mnoho desítek pamětníků i osobností veřejného života z České republiky, Rakouska a Německa, včetně členů oficiální delegace ze Stuttgartu, s nimiž zároveň oslavíme třicetileté výročí partnerství obou měst, které započalo těsně před sametovou revolucí.
K průvodu se lze libovolně připojit či se vrátit do Brna prostřednictvím bezplatné autobusové dopravy podél trasy. Jízdní řád zde

Na zakončení Pouti zahraje Shadow Quartet, formou stánků se představí a doprovodný program nabídnou sdružení a iniciativy aktivní na poli česko-německo-rakouských vztahů (Česko-německý fond budoucnosti, Tandem, Österreich Institut a další) a nebude chybět dobré jídlo a pití. Pouze v tento den v zahradě opatství mimořádně vystavíme komiksovou sérii Opraski sbrněnski historje, kterou pro festival Meeting Brno v roce 2017 vytvořil Jaz.

Podrobný program dne 

08:30 Brno
Odjezd prvních autobusů s účastníky z Mendelova náměstí od zastávek podél pivovaru

09:00 Brno
Odjezd dalších autobusů z Mendelova náměstí

09:30 Pohořelice
Úvodní slovo a uctění památky obětí, vypravení se na cestu

12:00 Ledce, Jihomoravský Kraj, Czech Republic (10 km)

14:00-14:30 Rajhrad, Jihomoravský Kraj, Czech Republic (17 km)
Stánek s informacemi, vodou a občerstvením na křižovatce Masarykova-Štefánikova

16:30 Modřice (24 km)
Stánek s vodou a informacemi na Náměstí Svobody

17:00 Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace (30 km)
Stánek s vodou a občerstvením, koncert kapely Urband (pochod dorazí kolem 17:45)

18:30 Brno, Mendlovo Náměstí (32 km)
Slovo primátorky města Brna Markéta Vaňková, primátora Stuttgartu Fritz Kuhn Stuttgart a velvyslanců obou sousedních zemí

20:00-22:00
koncert kapely Shadow Quartet v Augustiniánské opatství Staré Brno, Mendlovo náměstí

Účastníci se mohou k průvodu libovolně přidat či se od něj odpojit díky zvláštním autobusovým linkám, které budou po celou dobu kyvadlově jezdit podél trasy.

Paralelně s průvodem se od 16 hodin v Refektáři Augustiniánského opatství koná povídání s pamětníky tehdejších událostí. Proběhne ve formátu kruhů, do kterých se účastníci rozesadí spolu s pamětníky.