Skořepka 13
Mikrowelt der jüdischen Gemeinde zu der Zeit der Normalisierung

Mikrowelt der jüdischen Gemeinde zu der Zeit der Normalisierung

Die Zeit nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei im August 1968 wurde von den kommunistischen Ideologen als Normalisierung bezeichnet. Mit der Rückkehr der Methoden des Stalinschen Kommunismus kehrte auch die Besessenheit der staatlichen Behörden von allem Jüdischen zurück. Ihr Kampf mit einer imaginären, omnipräsenten zionistischen Verschwörung verschonte auch die jüdischen Gemeinden nicht. Deren Existenz zu der Zeit der Normalisierung stellte eine Mikrowelt dar, in welcher sich ähnliche Prozesse wie in der Mehrheitsgesellschaft abspielten.

Wir laden Sie zu einer kurzen Besichtigung der Brünner Synagoge mit einem kommentierten Spaziergang durch die Straße Ponávka zum Saal der Brünner Zweigstelle des Jüdischen Museums in Prag ein. Dort folgt ein Vortrag des Dokumentaristen Martin Šmok, Kurators der Ausstellung „Durch das Labyrinth der Normalisierung: Die jüdische Gemeinde als Spiegel der Mehrheitsgesellschaft“.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum in Prag statt.

Treffpunkt vor der Synagoge, Skořepka 13

The micro-world of the Jewish community during the normalization period

The micro-world of the Jewish community during the normalization period

The period after the Warsaw Pact armies invaded Czechoslovakia in August 1968 was called “normalization” by the communist ideology coiners. With the return of Stalinist communist methods, the obsession of state authorities with all things Jewish returned. Fighting an imaginary, ubiquitous Zionist conspiracy could not leave the Jewish communities untouched. Their existence in the period of normalization represented a certain microworld in which similar processes as in the general society took place in a smaller space but no less intensively.
We invite you to a short tour of the Brno synagogue, accompanied by a guided walk down Ponávka Street to the hall of the Brno branch of the Jewish Museum in Prague, followed by a lecture by documentary filmmaker Martin Šmok, the author of the exhibition „Labyrinth of Normalization: The Jewish Community as the Mirror of the General Society“.
The programme takes place in cooperation with the Jewish Museum in Prague.

16:00 Meeting point in front of the synagogue at Skořepka 13.

Mikrosvět židovské komunity v období normalizace

Mikrosvět židovské komunity v období normalizace

Období po invazi armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 nazvali komunističtí ideologové normalizací. S návratem metod stalinského komunismu se vrátila i posedlost státních orgánů vším židovským. Boj s imaginárním, všudypřítomným sionistickým spiknutím nemohl nezasáhnout židovské obce. Jejich existence v období normalizace představovala určitý mikrosvět, ve kterém se na menším prostoru, ale neméně intenzivně odehrávaly podobné procesy jako ve většinové společnosti.
Zveme vás na krátkou prohlídku brněnské synagogy doplněnou o komentovanou procházku přes ulici Ponávka do sálu brněnské pobočky Židovského muzea v Praze, kde zazní přednáška dokumentaristy Martina Šmoka, autora výstavy „Labyrintem normalizace: židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti“.

Sraz před budovou synagogy na Skořepce 13

Pořad se koná ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.