workshop
A spiritual dimension of the army: discussion with military chaplains + workshop for children

A spiritual dimension of the army: discussion with military chaplains + workshop for children

What is it like when one of the parents leaves for a military mission – perhaps to Afghanistan? The joys and worries of the soldier are the joys and worries of the military chaplain. Respect for the freedom of each individual is at the core for the chaplain; it is above all about listening, about sharing the work and personal joys and difficulties in respect of confidentiality. In their ministry, army chaplains cooperate with military psychologists, commanders, and all who care for the human dimension of the lives of soldiers and their families.

Marking the 20th anniversary of joining NATO.

Guests:

Tomáš Holub Bishop, founder of the military chaplains ministry in the Czech Army

Jiří Šedivý Czech ambassador to NATO

Pavel Brichta,  captain, chaplain of the 4. Rapid Deployement Brigade Žatec (at the turn of 2014-2015 chaplain of the 3rd Guard Company of BAF RS  the ACR Bagram Task Force (Afghanistan) and in 2018 the chaplain of the SR SR BAF RS (Decisive Support) Afghanistan.

Zdeněk Mikula, colonel, deputy commander of the 7th Motorized Brigade. In 2004-2006 deployed in Kosovo, in  2007-2008 in a foreign operation NATO training mission in Iraq and at the turn of 2011 – 2012 commander of the 3rd unit OMLT Wardak.

A workshop for children titled Stories of Great Figures will take place at the same time (16:30 – 18:00).

Crafts and activities for children over two years of age. Babysitting provided.

Throughout the day, the Husa na provázku Theatre Bar is open.

The stories of the books “Great Women From a Small Country” and “White Crows” + workshop for children

The stories of the books “Great Women From a Small Country” and “White Crows” + workshop for children

Be inspired and enriched by the stories of women and children who, despite difficult obstacles in life, did not give up, persevered and achieved their goal. The books Great Women From a Small Country and White Crows were created to support both girls and boys, as well as women and men in building their own confidence, and to show them that everyone has a chance to be successful on their way through life.

Guests:

Renata Mrázová and Denisa Prošková the authors of the book Big Women From a Small Country

Jana Merunková author of the book White Crows, founder of the yourchance association

Martina Viktorie Kopecká pastor

and other story protagonists

A workshop for children titled Stories of Great Figures will take place at the same time (15:00 – 16:30).  

Crafts and activities for children over two years of age. Babysitting provided.

Throughout the day, the Husa na provázku Theatre Bar is open.

Duchovní tvář armády: diskuse s vojenskými kaplany + workshop pro děti

Duchovní tvář armády: diskuse s vojenskými kaplany + workshop pro děti

Jaké to je, když jeden z rodičů odjede na vojenskou misi – třeba do Afghánistánu? Radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana. Základem pro kaplana je úcta ke svobodě každého jednotlivce, jde především o naslouchání, o spoluprožívání pracovních i osobních radostí i těžkostí v úctě k osobnímu tajemství. Ve své službě spolupracují
s vojenskými psychology, veliteli a se všemi, kterým leží na srdci lidský rozměr života vojáků a jejich rodin.
Ke 20. výročí vstupu do NATO.

Hosté:
Tomáš Holub, biskup, zakladatel služby vojenských kaplanů v Armádě ČR
Jiří Šedivý, velvyslanec ČR při NATO
Pavel Brichta, kapitán, kaplan 4. brigády rychlého nasazení Žatec (na přelomu let 2014-2015 kaplan 3. strážní roty BAF RS Úkolového uskupení AČR Bagram (Afghánistán) a v roce 2018 kaplan 10. SR BAF RS (rozhodná podpora) Afghánistán.
Zdeněk Mikula, plukovník, zástupce velitele 7.  mechanizované brigády. V letech 2004 – 2006 nasazen v Kosovu, 2007 – 2008 v zahraniční operaci NATO training mission v Iráku a na přelomu let 2011 – 2012 velitel 3. jednotky OMLT Wardak.

 

 

 

Workshop pro děti – Příběhy hrdinů

16:30–18:00
Probíhá paralelně s diskusí s vojenskými kaplany.

Tvoření a aktivity pro děti od 2 let. Hlídání zajištěno.

Příběh knih Velké ženy z malé země a Hejno bílých vran + workshop pro děti

Příběh knih Velké ženy z malé země a Hejno bílých vran + workshop pro děti

Nechte se inspirovat a obohatit příběhy žen a dětí, které se přes těžké životní překážky nevzdaly, vytrvaly a dosáhly svého cíle. Knihy Velké ženy z malé země i Bílé vrány vznikly s cílem podpořit dívky i chlapce, ale i ženy a muže v budování vlastní sebedůvěry, a ukázat jim, že každý má šanci být úspěšným na svojí cestě životem.

Hosté:
Renata Mrázová a Denisa Prošková – autorky knihy Velké ženy z malé země
Jana Merunková – autorka knih Bílé vrány, zakladatelka sdružení yourchance
Martina Viktorie Kopecká – farářka
a další protagonisté příběhů

Paralelně probíhá workshop pro děti  – Příběhy velkých osobností

15:00 – 16:30

Program je určen pro děti od dvou let. Hlídání zajištěno.