jednota v rozmanitosti
unity in diversity
einigkeit in vielfalt

19 – 28 / 5 / 2017