Divadlo Husa na provázku
„Kap der guten Hoffnung“:  Konzert mit Ankündigung des Versöhnungsjahres 2020–2021

„Kap der guten Hoffnung“:  Konzert mit Ankündigung des Versöhnungsjahres 2020–2021

Die böhmischen Länder sehen in den nächsten zwei Jahren runden Jubiläen von grundsätzlichen historischen Ereignissen entgegen, die unsere Gesellschaft seit Jahrhunderten trennen: 600 Jahre seit dem Aufruf zum Kreuzzug gegen die Hussiten, 400 Jahre seit dem Schlacht am Weißen Berg, 400 Jahre seit der Hinrichtung von 27 Standesherren auf dem Altstädter Ring in Prag. Der Sinn des Versöhnungsjahres ist es, diese historischen Meilensteine gemeinsam zu betasten, gegenseitige Vorwürfe und unendliche Aufrechnung der Schuldanteile beiseite zu lassen: „Ein Leid bleibt immer Leid, zu jeder Zeit und unabhängig von wem verursacht.“ (Deklaration zur Versöhnung und einer gemeinsamen Zukunft, Brünn)

Inspiriert von dem Brünner Versöhnungsjahr 2015 und dem Jan-Hus-Wallfahrtsprogramm 2015, „äußern wir den Wunsch, dass sämtliches früheres Unrecht vergeben werden kann und dass wir uns – von der Vergangenheit nicht mehr belastet und in gegenseitiger Zusammenarbeit –einer gemeinsamen Zukunft zuwenden.“

Im Rahmen der Veranstaltung stellen wir die künftige Statue der sel. Maria Restituta (1894 Brno – 1943 Wien) vor.

 

Diskussion mit Militärgeistlichen

Diskussion mit Militärgeistlichen

Wie fühlt es sich an, wenn ein Elternteil zum Auslandseinsatz fährt – beispielsweise nach Afghanistan? Freud und Leid der Soldaten sind Freud und Leid der Militärgeistlichen. Die Basis dafür ist die Beachtung der Freiheit jedes Einzelnen, es handelt sich vor allem um das Zuhören, um Miterleben von persönlichen und beruflichen Freuden und Schwierigkeiten unter Wahrung des persönlichen Geheimnisses. In ihrem Dienst arbeiten die Militärgeistlichen mit Militärpsychologen, Kommandanten und allen anderen zusammen, denen die menschliche Dimension des Lebens von Soldaten und ihren Familien am Herzen liegt.

Zum 20. Jahrestag des NATO-Beitritts.

Gäste:

Tomáš Holub Bischof, Gründer des Militärseelsorgedienstes in den Streitkräften der Tschechischen Republik

Jiří Šedivý Botschafter der Tschechischen Republik bei der NATO

und andere

Parallel dazu findet der KinderworkshopHeldengeschichten“ statt.

Basteln und Aktivitäten für Kinder ab zwei Jahren. Für die Betreuung ist gesorgt.

Geschichte der Bücher „Velké ženy z malé země“ und „Hejno bílých vran“

Geschichte der Bücher „Velké ženy z malé země“ und „Hejno bílých vran“

Lassen Sie sich von Erlebnissen der Frauen und Kinder inspirieren und bereichern, die trotz schwerer Lebenshindernisse nicht kapitulierten und ihr Ziel erreichten. Die Bücher „Velké ženy z malé země“ und „Hejno bílých vran“ sind mit dem Ziel entstanden, Mädchen und Jungen, aber auch Frauen und Männer in der Entwicklung ihres Selbstvertrauens zu unterstützen und ihnen zu zeigen, dass jeder eine Chance hat, auf seinem Lebensweg erfolgreich zu sein.

Gäste:

Renata Mrázová und Denisa Prošková Autorinnen des Buches „Velké ženy z malé země“

Jana Merunková Autorin des Buches „Hejno bílých vran“, Gründerin der gemeinnützigen Gemeinschaft yourchance

Martina Viktorie Kopecká Pfarrerin

sowie weitere Protagonisten der Geschichten

Parallel dazu findet der Kinderworkshop „Geschichten großer Persönlichkeiten“ statt.

Basteln und Aktivitäten für Kinder ab zwei Jahren. Für die Betreuung ist gesorgt.

„Cape of Good Hope“: a concert with the announcement of the Year of Reconciliation 2020-2021

„Cape of Good Hope“: a concert with the announcement of the Year of Reconciliation 2020-2021

In the coming two years, this country has several anniversaries of major historical events ahead of it that have divided us over the centuries: 600 years since the declaration of a Crusade against the Hussites, 400 years since the Battle of White Mountain, 400 years since the execution of 27 Czech lords on the Old Town Square in Prague. The purpose of the Year of Reconciliation is to touch these historical milestones together, leave aside mutual remorse and infinite measuring of the shares of guilt: „Suffering remains suffering, whatever its originator and at any time.“ (Declaration of Reconciliation and Common Future, Brno).

Inspired by the Brno Year of Reconciliation 2015 and the Pilgrimage Programme of the Hussite Festivities 2015 „we express our desire that all past wrongs be forgiven so that, not burdened by the past, and in mutual cooperation, we may turn towards a common Future.“

Guests: S. Francesca Šimuniová, Daniel Ženatý, Pavel Hošek, Alexandr Flek, Jana Merunková, Miriam Kolářová and others.

Musical accompaniment:  CM Pajtáš 

A spiritual dimension of the army: discussion with military chaplains + workshop for children

A spiritual dimension of the army: discussion with military chaplains + workshop for children

What is it like when one of the parents leaves for a military mission – perhaps to Afghanistan? The joys and worries of the soldier are the joys and worries of the military chaplain. Respect for the freedom of each individual is at the core for the chaplain; it is above all about listening, about sharing the work and personal joys and difficulties in respect of confidentiality. In their ministry, army chaplains cooperate with military psychologists, commanders, and all who care for the human dimension of the lives of soldiers and their families.

Marking the 20th anniversary of joining NATO.

Guests:

Tomáš Holub Bishop, founder of the military chaplains ministry in the Czech Army

Jiří Šedivý Czech ambassador to NATO

Pavel Brichta,  captain, chaplain of the 4. Rapid Deployement Brigade Žatec (at the turn of 2014-2015 chaplain of the 3rd Guard Company of BAF RS  the ACR Bagram Task Force (Afghanistan) and in 2018 the chaplain of the SR SR BAF RS (Decisive Support) Afghanistan.

Zdeněk Mikula, colonel, deputy commander of the 7th Motorized Brigade. In 2004-2006 deployed in Kosovo, in  2007-2008 in a foreign operation NATO training mission in Iraq and at the turn of 2011 – 2012 commander of the 3rd unit OMLT Wardak.

A workshop for children titled Stories of Great Figures will take place at the same time (16:30 – 18:00).

Crafts and activities for children over two years of age. Babysitting provided.

Throughout the day, the Husa na provázku Theatre Bar is open.

The stories of the books “Great Women From a Small Country” and “White Crows” + workshop for children

The stories of the books “Great Women From a Small Country” and “White Crows” + workshop for children

Be inspired and enriched by the stories of women and children who, despite difficult obstacles in life, did not give up, persevered and achieved their goal. The books Great Women From a Small Country and White Crows were created to support both girls and boys, as well as women and men in building their own confidence, and to show them that everyone has a chance to be successful on their way through life.

Guests:

Renata Mrázová and Denisa Prošková the authors of the book Big Women From a Small Country

Jana Merunková author of the book White Crows, founder of the yourchance association

Martina Viktorie Kopecká pastor

and other story protagonists

A workshop for children titled Stories of Great Figures will take place at the same time (15:00 – 16:30).  

Crafts and activities for children over two years of age. Babysitting provided.

Throughout the day, the Husa na provázku Theatre Bar is open.

Rok smíření 2020-2021: „Přichází čas společných kroků“

Rok smíření 2020-2021: „Přichází čas společných kroků“

Ekumenické setkání

České země čekají v nadcházejících dvou letech kulatá výročí zásadních historických událostí, která nás po staletí rozdělují: 600 let od vyhlášení křížové výpravy proti husitům, 400 let od bitvy na Bílé hoře, 400 let od popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze.

Smyslem Roku smíření 2020-2021 je dotýkat se společně těchto dějinných milníků, nechat stranou vzájemné výčitky a nekonečné přeměřování podílů viny. Návrh této iniciativy bychom rádi představili v rámci ekumenického setkání „Přichází čas společných kroků“ za účasti vzácných hostů. Hudební doprovod vytvoří při číši vína prostor k neformálnímu setkání a vzájemnému naslouchání.

Inspirováni brněnským Rokem smíření 2015 a Poutním programem Husovských slavností 2015 „vyjadřujeme přání, aby všechny minulé křivdy mohly být odpuštěny a abychom se nezatíženi minulostí a ve vzájemné spolupráci obraceli ke společné budoucnosti.“

Vystoupí: S. Francesca Šimuniová, Daniel Ženatý, Pavel Hošek, Alexandr Flek, Jana Merunková, Miriam Kolářová a další

Hudební doprovod: CM Pajtáš 

Duchovní tvář armády: diskuse s vojenskými kaplany + workshop pro děti

Duchovní tvář armády: diskuse s vojenskými kaplany + workshop pro děti

Jaké to je, když jeden z rodičů odjede na vojenskou misi – třeba do Afghánistánu? Radosti a starosti vojáka jsou radosti a starosti vojenského kaplana. Základem pro kaplana je úcta ke svobodě každého jednotlivce, jde především o naslouchání, o spoluprožívání pracovních i osobních radostí i těžkostí v úctě k osobnímu tajemství. Ve své službě spolupracují
s vojenskými psychology, veliteli a se všemi, kterým leží na srdci lidský rozměr života vojáků a jejich rodin.
Ke 20. výročí vstupu do NATO.

Hosté:
Tomáš Holub, biskup, zakladatel služby vojenských kaplanů v Armádě ČR
Jiří Šedivý, velvyslanec ČR při NATO
Pavel Brichta, kapitán, kaplan 4. brigády rychlého nasazení Žatec (na přelomu let 2014-2015 kaplan 3. strážní roty BAF RS Úkolového uskupení AČR Bagram (Afghánistán) a v roce 2018 kaplan 10. SR BAF RS (rozhodná podpora) Afghánistán.
Zdeněk Mikula, plukovník, zástupce velitele 7.  mechanizované brigády. V letech 2004 – 2006 nasazen v Kosovu, 2007 – 2008 v zahraniční operaci NATO training mission v Iráku a na přelomu let 2011 – 2012 velitel 3. jednotky OMLT Wardak.

 

 

 

Workshop pro děti – Příběhy hrdinů

16:30–18:00
Probíhá paralelně s diskusí s vojenskými kaplany.

Tvoření a aktivity pro děti od 2 let. Hlídání zajištěno.

Příběh knih Velké ženy z malé země a Hejno bílých vran + workshop pro děti

Příběh knih Velké ženy z malé země a Hejno bílých vran + workshop pro děti

Nechte se inspirovat a obohatit příběhy žen a dětí, které se přes těžké životní překážky nevzdaly, vytrvaly a dosáhly svého cíle. Knihy Velké ženy z malé země i Bílé vrány vznikly s cílem podpořit dívky i chlapce, ale i ženy a muže v budování vlastní sebedůvěry, a ukázat jim, že každý má šanci být úspěšným na svojí cestě životem.

Hosté:
Renata Mrázová a Denisa Prošková – autorky knihy Velké ženy z malé země
Jana Merunková – autorka knih Bílé vrány, zakladatelka sdružení yourchance
Martina Viktorie Kopecká – farářka
a další protagonisté příběhů

Paralelně probíhá workshop pro děti  – Příběhy velkých osobností

15:00 – 16:30

Program je určen pro děti od dvou let. Hlídání zajištěno.